תנאי שימוש ומדינית פרטיות

תנאי שימוש באתר האינטרנט

 1. השימוש באתר האינטרנט של גמלא מילניום השקעות בע"מ (להלן: "החברה"), על כל תכניו, לצורך קבלת שירותים ומידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים על ידי החברה ו/או הפעולות שניתן לבצע באתר האינטרנט (להלן, יחד: "השירותים והמוצרים") כפוף לתנאים שבמסמך זה ו/או לתנאים נוספים שידרשו על ידי החברה, ככל שיידרשו, אשר יגברו על התנאים שבמסמך זה במקרה של סתירה.
 2. אין עליך חובה חוקית למסור מידע שיתבקש באתר האינטרנט, אם וככל שיתבקש, אולם יתכן ומבלעדי המידע המבוקש לא תוכל החברה לטפל בפנייה/
 3. המידע שתמסור באמצעות האתר ישמש את החברה בקשר עם השירותים והמוצרים. החברה רשאית לעשות שימוש, לעבד ולאחסן את המידע, לרבות לצורך מטרות לגיטימיות אחרות, כגון עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים והמוצרים.
 4. העברה של המידע תהה לפועלים מטעם ו/או בשם החברה ותהא כפופה לתנאים שבמסמך זה.
 5. החברה מעדכנת את המידע באתר בהתאם למידע המצוי אצלה. במקרה של סתירה בין המידע באתר לבין המידע אצל החברה, יחייב המידע המצוי בחברה.
 6. החברה נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים באתר האינטרנט.
 7. החברה לא תישא באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם השירותים והמוצרים באתר, לרבות במקרה של עיכובים ו/או הפסקות ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או פגמים ו/או הפרעות ו/או מחיקות ו/או כשלים ו/או שגיאות, ולרבות במקרה של תקלות בציוד של החברה ו/או של המשתמש ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה ו/או גניבה ו/או השמדה ו/או גישה בלתי חוקית ו/או פריצה ו/או התנהגות בלתי חוקית אחרת של כל גורם שהוא.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 9. המידע והתכנים המצויים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה, אשר לה זכויות הקניין הבלעדיות בהם, ואין לעשות בהם שימוש, מכל סוג שהוא, לרבות פרסום ו/או העתקה ו/או הצגה ו/או הכנסת שינויים.
 10. השימוש באתר נועד למטרות חוקיות בלבד. כל שימוש אחר ו/או שימוש המהווה הפרה של חוק כלשהוא אסור.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש באתר, ללא הודעה מוקדמת.
 12. החברה רשאית בכל עת להפסיק הצגת המידע ו/או מתן השירותים והמוצרים באתר, ללא הודעה מוקדמת.
 13. תנאים אלו והשימוש באתר כפופים לחוק מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות בלעדית לדון בכל עניין או מחלקות בקשר עם תנאים אלו ו/או אתר האינטרנט.

מדיניות פרטיות

 1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט.
 2. אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלה, לא חלה עליך חובה חוקית לעשות כן, אולם יתכן ומבלעדי המידע המבוקש לא תוכל החברה לטפל בפנייה.
 3. ככלל, בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. חלק מהמידע כולל פרסומים שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
 4. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה.
 5. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר להשתמש באתר ו/או להוסיף ו/או לשנות ו/או לבטל את המידע והתוכן המצויים באתר ו/או פרסום מידע ו/או תוכן ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או להתאים את הנ"ל לתחומי ההתעניינות שלך.
 6. החברה מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר השירותים והמוצרים וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
 7. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
 8. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
 9. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא רק לפועלי בשמה ו/או מטעמה אם תבקש להתקשר עם החברה בהתקשרות כלשהיא.
 10. החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך האישיים והמידע שנאסף במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך ו/או במקרה של ביצוע פעולות שבניגוד לדין ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לעשות כן.
 11. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 12. החברה נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת מידע, אולם אין ביכולתה להתחייב, כי המידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 14. מדיניות זו והשימוש באתר כפופים לחוק מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות בלעדית לדון בכל עניין או מחלקות בקשר עם מדיניות זו ו/או אתר האינטרנט.